Ochrana poľovnej zveri

Ochrana poľovnej zveri pri agrotechnických zásahoch

Úspešný chov poľovnej zveri závisí v podmienkach poľnohospodárskej výroby od komplexu chovateľských a ochranárskych opatrení, z ktorých ochrana zveri pri agrotechnických zásahoch nadobúda čoraz väčšiu dôležitosť.

Pre malú poľovnú zver sú najväčším nebezpečenstvom poľnohospodárske zásahy na poliach, najmä v čase hniezdenia a liahnutia mláďat. Veľké straty vznikajú pri všetkých strojových prácach.

Na zabezpečenie ochrany zveri slúžia rozličné preventívne opatrenia, ktoré majú zamedziť zveri, aby sa zdržiavala a hniezdila na ohrozených poliach. Ide o tieto opatrenia:

 • zakladať dostatočný počet remízok a hniezdnych plôch
 • odplašovať zver rozličnými plašidlami, pre začiatkom hniezdenia, najmä na okrajoch polí
 • stále odplašovať pernatú zver z polí a to psami a častými pochôdzkami

Ak sa neurobili dostatočné preventívne opatrenia alebo sa z rôznych príčin nezrealizovali, musia sa vykonať niektoré priame opatrenia na nevyhnutnú záchranu zveri, jej znášok a mláďat týmito spôsobmi:

 • prehľadávať ohrozené kultúry, okraje polí a lánov viacročných krmovín pomocou stavačov, vlečného lana, veľkých hrablí alebo pomocou ježka
 • odnášať a chrániť mláďatá srstnatej zveri (mladé zajačiky a srnčatá) z ohrozených oblastí
 • zbierať vajcia z ohrozených kultúr, prípadne vykosených násad, zabezpečiť ich umelé vyliahnutie, odchov a vypustenie zveri do revíru
 • sústavne hliadkovať v revíri v čase kosby krmovín

Veľký podiel na stratách malej poľovnej zveri má aj chemizácia a používanie pesticídov na ošetrenie poľnohospodárskych kultúr. Nebezpečenstvo účinku takýchto látok je najmä v tom, že okrem priamej toxicity pre zver môžu zhubne pôsobiť na jej potomstvo. Aby sa vylúčil záporný vplyv aplikovaných pesticídov na poľovnú zver, treba dodržiavať tieto zásady:

 • používať pesticídy len v nevyhnutných prípadoch, a nie preventívne, ako sa to často praktizuje
 • pred ošetrením kultúr treba upozorniť poľovnícku organizáciu, aby vykonala preventívne opatrenia na záchranu zveri
 • použiť len špecificky odôvodnené prípravky a ich koncentráciu na dosiahnutie vyššej účinnosti oproti predpísanej koncentrácii svojvoľne nezvyšovať
 • aplikáciu zamerať len na cieľové plochy a vyhnúť sa vodným tokom, remízkam a iným trvalým úkrytom zveri
 • pri trávení hrabošov sa otrávené zrná musia vkladať priamo do dier do dostatočnej hĺbky, aby sa k nim nemohla dostať poľovná zver

Ochrana zveri pred prirodzenými nepriateľmi

Prirodzeným nepriateľom úžitkovej zveri je predovšetkým dravá zver (mäsožravce, dravce), ale aj krkavcovité vtáky(čajka smejivá, bocian biely), v bažantniciach ježe a niektoré ďalšie zvieratá (túlavé psy a mačky). Je nevyhnutné chytať a strieľať ich celý rok. Iba v osobitných prípadoch sa hromadne redukujú (napríklad trávením). Je dôležité vedieť že dravec a mäsožravec plnia do istej miery funkciu „zdravotnej polície“, lebo v prírode odstraňujú slabé, choré a poranení jedince.

Niektoré z nich požierajú (asanujú) zdochliny.

Na mäsožravce poľujeme najmä v období, keď majú plnohodnotnú kožušinu.

Okrem odstrelu sa používajú tieto spôsoby ich lovu:

 • odstrel na zdochlinisku
 • postriežka pri brlohoch
 • vyhľadávanie a ničenie mláďat v brlohoch
 • poľovanie s brlohármi
 • vábenie napodobňovaním rôznych hlasov zveri (napríklad pišťanie myší, vrešťanie zajaca)
 • nadhánka na líšky a vlky pomocou odrádzadiel (farebných kusov látok povešaných na povraze)
 • vyhľadávanie mäsožravcov na obnovci (čerstvo napadnutom snehu)
 • chytanie do pascí a sietí

Krkavcovité vtáky, najmä straky a vrany obyčajné, ničíme týmito spôsobmi:

 • vábením (krákanie alebo hlas kuvika)
 • chytanie do lapákov a pascí

Túlavé psy a mačky strieľame a chytáme pri každej príležitosti podobnými spôsobmi ako mäsožravce

 

Ochrana pred pytliakmi

So zreteľom na súčasnú úroveň obyvateľstva pytliactvo dnes nie je veľmi rozšírené, no aj tak spôsobuje v poľovníctve značné škody. V boji proti pytliakom je dôležitá kontrola revíru a osôb, ktoré sa v ňom pohybujú. Najlepšia ochrana pred pytliakmi je dobre organizovaná poľovná stráž. Na miestach kde sa hojne zdržiava zver, na chodníkoch a v blízkosti vodných zdrojov treba pravidelne kontrolovať pytliakov, ktorý tu často nastavujú oká. Veľké škody na zveri spôsobuje aj nedisciplinovanosť poľovníkov a tzv. pečienkári, ktorých treba prísne trestať, prípadne vylúčiť z poľovníckej organizácie. V súčasnej dobe na prehľad pohybu osôb v revíroch slúži elektronická kniha návštev poľovného revíru do ktorej sa poľovníci môžu zapísať jednoducho cez svoj smartphone, počítač alebo aj cez sms správu. Taktiež si každý môže pozrieť prehľad kto sa momentálne v revíri nachádza. Viac o elektronickej knihe návštev nájdete na našom portáli PreLovca.sk

 

Ochrana pred poveternostnými vplyvmi

Pri svojom pobyte v prírode je zver priamo vystavená rozličným nepriaznivým poveternostným vplyvom. Úlohou poľovníka je zmierniť ich rozličnými opatreniami.

Pri vysokej pokrývke snehu prešľapávame odhŕňame chodníčky pre zver, okolie kŕmidiel, soľníkov a studničiek. Oziminy sprístupňujeme zveri odhŕňaním snehu.

V rámci ochrany majú veľký význam trvalé dočasné remízky, kŕmidlá a rozličné umelo vytvárané záštity záveterné miesta. Najlepším spôsobom ochrany malej pernatej zveri pred zimou je jej prechovávanie v domácich podmienkach v zimnom období, tzv. komorovanie. Komorovanej zveri treba zabezpečiť dostatočne svetlý výbeh, pretože komorovanie v tmavých objektoch nepriaznivo ovplyvňuje a odďaľuje jarnú znášku vajec. Po prudkých lejakoch a pri povodniach je nevyhnutné zachraňovať zver a jej mláďatá a odnášať ich na suché, bezpečné miesta.