Chov srnčej zveri

Cieľový stav srnčej zveri musí vychádzať z normovaného kmeňového stavu, ktorý sa určuje podľa klasifikácie poľovného revíru. Správny pomer pohlavia v cieľovom stave má byť 1:1. Pomer pohlavia 1:1,5 v prospech sŕn je odôvodnený iba tam, kde sú veľké straty, alebo keď je nevyhnutné zvýšiť stav srnčej zveri. V ideálne upravenom kmeňovom stave srnčej zveri pri pomere pohlavia 1:1 by malo byť asi 35 % srncov, 35 % sŕn a 30 % srnčiat. Percentuálne zastúpenie vekových tried srncov by malo byť takéto:

  • veková trieda (1 ročné srnce) – 18 %
  • vekový trieda (2 – 5 ročné srnce) – 54 %
  • veková trieda (6 ročné a staršie) – 28 %

Pri srnách sa natoľko neberie do úvahy vekové roztriedenie. Z chovateľského hľadiska nie je veľký rozdiel medzi 3 – ročnými a 7 – ročnými srnami. Malo by sa dbať na to, aby sa v chove ponechali iba najkvalitnejšie jedince, ktoré pravidelne dávajú silné a nádejné potomstvo. Podobne ako pri ostatných druhoch raticovej zveri aj tu treba správne odhadnúť vek živej zveri.

Pri vyraďovacom odstrele sa prizerá najmä na telesný stav a vývin, ako aj na vytváranie parožia. Oba tieto znaky sa hodnotia so zreteľom na približný vek živého srnca. Z najmladších vekových tried srncov sa vyraďujú najmä:

  • choré jedince, ktoré neskoro prefarbujú alebo sa neprefarbia vôbec, často nezhadzujú parožie
  • ihličiaky s krátkymi kmeňmi šidlovitého tvaru, s dĺžkou kmeňa do 10 cm, ako aj s nepravidelnými kmeňmi
  • vidliaky s krátkymi nepravidelnými kmeňmi, ak nejde o mechanické poškodenie
  • šestoráky s nepravidelným parožím nežiaduceho tvaru, so zbiehavými kmeňmi dolu hrubými, v hornej časti tenkými, s krátkymi vetvami s ostrými hrotmi, s hladkým parožím bez perál
  • staršie srnce s malým rozpätím kmeňov alebo s nerovnomerným parožím, všetky spiatočníky, škodníky a parochniare.

Z bezparohovej zveri sa vyraďujú najmä slabé, zle vyvinuté jedince so zjavnými príznakmi choroby. Chovnú hodnotu sŕn možno posudzovať aj podľa ich srnčiat. Srny, ktorým sa neskoro liahnu srnčatá alebo majú slabé potomstvo, sa pokladajú za výradové. Vždy najprv odstrelíme srnča a až potom srnu.  Musíme vykonávať vyraďovací odstrel zveri z dôvodu, že jeho zanedbaním narúšame chovateľské zásady a dosahujeme nízku trofejovú hodnotu, ktorá je jedným z najdôležitejších chovateľských kritérií.