Chov kačíc divých

V posledných rokoch poklesol počet kačíc divých. Príčinou sú predovšetkým rozsiahle meliorácie, regulácie a znečisťovanie vodných tokov premyslenými vodami. S poukázaním na migráciu kačíc poľovníci im nevenujú dostatočnú pozornosť. Jednak len zvýšenou poľovníckou starostlivosťou možno ich stavy udržať, alebo aj zvýšiť.

Najdôležitejšie opatrenia v chove kačíc divých možno zhrnúť do týchto bodov:

  • sústavne zlepšovať životné prostredie divých kačíc, najmä zabezpečovať pokoj v čase hniezdenie na novovzniknutých vodných plochách (vytvárať hniezdne ostrovčeky, plte, odpočívadlá, ochrana a vytváranie trstinových porastov)
  • zriadiť umelé hniezda pre kačice divé (rozličné búdky a prútené koše)
  • celoročná starostlivosť zo zameraním na pokoj a ochranu v čase hniezdenia
  • zbierať opustené vajcia, zabezpečiť vyliahnutie a odchov káčat (najlepšie) do veku 4 týždňov, keď je najvhodnejší čas vypúšťať ich na vodnú plochu
  • celoročná starostlivosť so zameraním na pokoj a ochranu v čase hniezdenia
  • v zime treba kačice sústavne prikrmovať
  • stavy kačíc regulovať len racionálnym odstrelom

Okrem dodržiavania týchto zásad voľného chovu kačíc, prípadne i uplatnením niektorých prvkov plodivého chovu (záchrana vajec, zber a liahnutie spojené s odchovom v domácich podmienkach) sa u nás začína zavádzať farmový chov kačíc divých. Základný kmeňový kŕdeľ sa rozdelí na jednotlivé kmene (1 samec + 3 – 4 kačice), ktoré sa umiestnia v samostatných voliérach s plochou 6 – 10 m2. Vo voliére je malá vodná plocha na kúpanie kačíc a búdky na znášanie vajec.

Vajíčka sa každý deň odoberajú a liahnu v umelých liahňach. Odchov sa uskutočňuje v teplých odchovniach. Vo veku 4 – 6 týždňov sa mladé káčatá môžu vypustiť na vonkajšie vodné plochy. V súčasnosti je cieľom  farmového chovu kačíc divých zabezpečiť dostatočné množstvo jedincov na poplatkový odstrel.