Poľovnícka kynológia

1. Poslanie poľovníckeho psa v poľovníctve

Nie je známe, kedy si človek ochočil psa k lovu zveri. Vývoj vzťahu človeka ku psovi prebiehal zložito, ale kontinuálne. Na rôznych miestach Zeme Človek vyžadoval od psa iný spôsob spolupráce a tak sa kryštalizovali plemená psov so špeciálnym zameraním. V Európe vynikali v tomto smere Angličania, ktorí vyselektovali veľa plemien psov. V Čase nedokonalých strelných zbraní bol pes neodmysliteľnou súčasťou lovca. Poľovné právo, ktoré patrilo privilegovanej bohatej vrstve predurčovalo aj chovy psov so špecializovaným povolaním psiarov, ktorí mali za úlohu iba pripravovať psov na poľovačky. S vývojom strelných a zdokonalením palných zbraní sa vývoj poľovníckeho psiarstva preorientoval na inú prácu. Niektoré plemená určené k parforznému spôsobu poľovania strácali význam a do popredia sa dostali plemená, ktoré dokázali zver vystaviť, zadržať a vyhnať na blízku vzdialenosť pred človekom, ako i plemená, ktoré dokázali spoľahlivo dohľadávať poranenú zver. Takéto plemená sa vyšľachtili najmä v Anglicku, ale aj v Nemecku a inde. Skutočnosť, že tento vývoj nie je ukončený dokladuje aj vznik mladých slovenských plemien poľovných psov

2. Popíšte slovenského kopova, aké sú jeho prednosti, aké je jeho využitie v poľovníctve

Slovenský kopov má čiernu srsť a hnedé trieslové odznaky na nohách, chvoste a hlave. Výška psa je 450-500 mm. Chvost je stredne dlhý, pes ho môže nosiť nanajvýš vodorovne. Vyznačuje sa rýchlosťou a vytrvalosťou. Je hlasitý, má neobyčajnú orientačnú schopnosť. Sloven­ský kopov je ostrý a v sledovaní stopy vytrvalý. Jeho význam je predovšetkým kultúrny, pretože toto plemeno psa vzniklo v našich slovenských podmienkach, ktorým je najlepšie prispôsobené. Pri správnom vedení je to ovládateľné plemeno. Prednosti slovenských kopovov pred inými plemenami spočívajú najmä v pohyblivosti na snehu, vyrovnanosti povahy a v rýchlosti.

3. Popíšte, aké podmienky musia spĺňať pes a suka, aby sa mohli použiť v chove, aké druhy chovu poznáte

Na zaradenie psa i suky do chovu treba splniť podmienky, z ktorých niektoré bývajú pre psa a suku odlišné. Pes i suka musia mať preukaz o pôvode psa (rodokmeň) opatrený všetkými náležitosťami. Ďalšou podmienkou je, aby malí úspešne absolvovanú výstavu psov. Pes i suka musia absolvovať s úspešným výsledkom skúšky výkonu, alebo skúšky vlôh, ktoré sú predpísané pre jednotlivé plemená psov a o ktorých rozhoduje príslušný klub chovateľov psov. Podľa Článku II. Chovateľského a zápisného poriadku SPZ poznáme tieto druhy chovov: riadený, evidovaný alebo voľný.

4. Vymenujte jednotlivé plemená anglických stavačov, aké je ich použitie v poľovníctve, ktoré druhy skúšok môžu absolvovať

Medzi plemená anglických stavačov patrí pointer (hladkosrstý stavač), anglický seter, írsky seter a škótsky (Gordonov) seter. Setre sú dlhosrsté stavače. Je to najstaršia skupina stavačov. Použili sa pri šľachtení kontinentálnych stavačov. Vynikajú jemným čuchom, sú rýchle a majú pevné vystavovanie. Sú špecialistami na hľadanie. Nerady zver prinášajú, preto musia byt k prinášaniu dôraznejšie vedené. Sú použiteľné pri individuálnych aj kolektívnych poľovačkách na malú zver. Anglické stavače môžu absolvovať skúšky: skúšky vlôh, jesenné skúšky, lesné skúšky, všestranné skúšky, špe­ciálne skúšky riadnej práce a skúšky vlôh, jesenné skúšky. Pre anglické stavače sa organizujú špeciálne skúšky pod názvom Field Trials

5. Aké doklady a od koho si musí chovateľ zadovážiť pred párením suky a ktorý deň je najvhodnejší na pripustenie suky

Pariť možno iba psov a suky, ktoré získali chovnosť. Chovnosť sa priznáva po absolvovaní predpísaných výstav a predpísaných skúšok poľovných psov klasifikovaných príslušnými znám­kami. Majiteľ suky požiada poradcu chovu príslušného chovateľského klubu o doporučenie psa k páreniu. Po obdržaní doporučenia sa skontaktuje s majiteľom doporučeného psa. Majiteľ suky dostane odporúčanie na párenie 2x. Jedno potvrdenie odošle do kancelárie poľovníckeho zväzu, jedno poradcovi chovu, majiteľ chovného psa ústrižok potvrdenia o párení dá majiteľovi suky. Honcovanie suky sa dostaví po dosiahnutí pohlavnej zrelosti vo veku 6-10 mesiacov. Prejavuje sa krvácaním, ktoré trvá 14 až 21 dní  u mladých súk je  Intenzívnejšie, ako u starých. Najvhod­nejšia doba na párenie je medzi  10 a 14 dňom honcovania / 12 ty týždeň /. Párenie sa doporučuje  2 krát opakovať.

6. Vysvetlite rozdiel pojmov chovateľ, majiteľ a držiteľ psa

Chovateľ je človek, ktorý odchováva štence Chovateľ chovnej suky má priznaný chránený názov chovnej stanice. Chovateľ je členom poľovníckeho zväzu a príslušného  chovateľského klubu.
Majiteľ psa je ten, kto si psa zakúpil od chovateľa alebo iného majiteľa.
Chovateľom aj majiteľom môže byt aj organizácia. Potom držiteľ psa musí byť členom poľovníckej organizácie a príslušného chovateľského klubu.
Držiteľ psa je osoba, ktorá ma psa v dočasnom opatrovaní. Napríklad pes je majetkom PZ alebo lesného závodu, alebo súkromného majiteľa

7. Vymenujte najznámejšie plemená kontinentálnych stavačov, aké je ich použitie v poľovníctve, ktoré druhy skúšok môžu absolvovať

Kontinentálne stavače rozoznávame krátkosrsté, hrubosrsté a dlhosrsté. Krátkosrsté stavače sú: nemecký krátkosrstý stavač, weimarský stavač, maďarský krátkosrstý stavač. Medzi hrubosrsté stavače patria: český fúzač, nemecký drôtosrstý stavač, grifón, pudel pointer, maďarský drôtosrstý stavač a slovenský hrubosrstý stavač. Medzi dlhosrsté kontinentálne stavače patria: nemecký dlhosrstý stavač, veľký múnsterlandský stavač, malý múnsterlandský stavač a weimarský dlhosrstý stavač.Použitie je veľmi široké. Kontinentálne stavače sa vyznačujú tým, že sú pomalšie, ako stavače anglické, vynikajú spoľahlivosťou v dohľadávke, prinášaní a práci na stope. Používajú sa pri individuálnych i kolektívnych poľovačkách na malú zver. Možno ich používať aj na dohľadávku poranenej raticovej zveri. Absolvujú tieto skúšky: jarné skúšky vlôh, jesenné skúšky, farbiarske skúšky, lesné skúšky a všestranné skúšky. Špeciálne skúšky: skúška na vodnú prácu, skúška v ostrosti.

8. Ako treba postupovať pri výbere narodených šteniec, u ktorých plemien a v ktorý deň sa skracujú chvostíky, po koľkých týždňoch sa odstavujú štence od dojčiacej suky

Suke sa po 63 dňoch gravidity rodia mláďatá. Štence sa rodia v rôznom počte. Podľa Chovateľského a zápisného poriadku SPZ o počte ponechaných šteniec rozhoduje príslušný chovateľský klub. Z vrhu sa vyraďujú najmä štence znetvorené, atypické a také, u ktorých je predpoklad, že v staršom veku nebudú zodpovedať príslušnému štandardu. Chvosty skracujeme tým plemenám, u ktorých to predpisuje štandard na tretí až piaty deň po narodení. Sú to kontinentálne krátkosrsté a hrubostrsté stavače a teriéry.
Na druhý až tretí deň tiež odstraňujeme vlčie pazúry. Šteňatá od 3 týždňov prikrmujeme. Odstavujeme ich najskôr v 7 týždni.

9. Vysvetlite význam skúšok vlôh a pre aké plemená sa usporadúvajú

Skúšky vlôh sú skúšky na ktorých pes preukazuje uvedené vlastnosti. Skúšky vlôh sa usporadúvajú pre stavače na zistenie vrodených vlôh psa a predpoklady pre získanie upotrebiteľnosti. Skúšajú sa disciplíny, ako na jesenných skúškach stavačov, ako hľadanie vystavovanie, postupovanie, vrodená chuť do práce, hodnotí sa čuch, záujem o stopu, poslušnosť, ovládateľ­nosť, pokoj pred zverou, pokoj po výstrele, vodenie na remeni. Skúšky vlôh sa poriadajú v období, keď sú poľné kultúry natoľko vyrastené, aby bol predpoklad regulárnosti skúšok. Skúšky vlôh sa poriadajú aj pre všetky plemená malých psov - jazvečíky, teriéry, sliediče. Skúšky vlôh neabsol­vujú duriče a farbiare.

10. Vymenujte jednotlivé plemená patriace do skupiny brlohárov, aké je ich použitie v poľovníctve, ktoré druhy skúšok môžu absolvovať

Brloháre delíme na jazvečíky a teriéry. Medzi jazvečíky patrí jazvečík hladkosrstý, jazvečík hrubosrstý a jazvečík dlhosrstý. Jazvečíky sa chovajú vo veľkosti štandardnej, trpasličej a králičej. Medzi teriéry patria: hladkosrstý foxteriér, hrubosrstý foxteriér, nemecký poľovný teriér, waleský teriér, írsky teriér, buldogovitý teriér a český teriér. Brloháre sú v poľovníctve všestrannej použiteľné. Šľachtené boli na prácu v brlohu na lov líšok, alebo jazvecov. Pracujú dobre aj na povrchu. Dajú sa vycvičiť ako duriče, alebo sliediče, majú výborný čuch, možno ich s úspechom používať na dohľadávku zveri. Výborne pracujú na pofarbenej stope. Jazvečíky a teriéry môžu absolvovať skúšky vlôh, jesenné skúšky, lesné skúšky, farbiarske skúšky, farbiarske skúšky duričov, duričské skúšky, všestranné skúšky a skúšky v brlohovaní

11. Koľko krát do roky sa môže suka okotiť, ako dlho trvá kotnosť, koľko šteniec sa jej môže ponechať

Suku možno pripúšťať po nadobudnutí chovnosti a zaradení do chovu. Napriek tomu, že suka sa honcuje už ako 6 až 10 mesačná, v tom čase jednak nie je telesne dorastená a ešte nestihla absolvovať predpísané výstavy a skúšky. Chovateľský a zápisný poriadok SPZ povoľuje, aby suka mala štence raz do roka, ak klub nerozhodne inak. V prípade, že párenie v určenom termíne nebolo úspešné, povoľuje sa náhradné párenie. Kotnosť suky trvá 63 dní. O narodení šteniec je chovateľ povinný do 10 dni písomne informovať príslušného poradcu chovu a držiteľa psa s uvedením dátumu narodenia, počtu a pohlavia narodených a ponechaných šteniec, ďalej o farbe srsti, chybách a iných informáciách. Ak suka so štencami nie je u chovateľa, oznámi poradcovi chovu tiež adresu držiteľa, u ktorého je suka umiestnená. O počte šteniec ponechaných v jednom vrhu rozhoduje klub. Odoberať možno štence najmenej 49 dní staré, musia byť otetované a odčervené. Tetovanie šteniec zapísaných v SPKP je povinné. Robí sa v 6-7 týždni života. Chovateľ je tiež povinný viesť si záznamy o páreniach suky a odchovoch šteniec.

12. Ktoré skúšky musí absolvovať stavač, aby získal poľovnú upotrebiteľnosť

Stavač aby bol považovaný za poľovne upotrebiteľného musí absolvovať úspešne jesenné skúšky alebo lesné skúšky. Nie je pritom rozhodujúce, akými známkami bol v jednotlivých disciplínach ohodnotený.

13. Vymenujte jednotlivé plemená poľovných sliedičov, aké je ich použitie v poľovníctve, ktoré druhy skúšok môžu absolvovať

Medzi sliediče patria kokeršpaniel, špringeršpaniel waleský špringeršpaniel a nemecký prepeličiar. Poľovné sliediče sa používajú pri individuálnej, alebo spoločnej poľovačke na malú zver. Najplatnejšie sú v hustých zárastoch, trstí, nízkych kríkov a podobne, ktoré sú pre vysokonohé psy nepriechodné. Sú hlasité, výborne stopujú zver, dajú sa ľahko vycvičiť na prinášanie zveri i na vodnú prácu. Dajú sa použiť aj pri poľovačke na diviačiu zver. Sliediče absolvujú skúšky: skúšky poľovných vlôh ak nedosahujú kohútikovu výšku nad 50 cm, skúšky jesenné, skúšky všestranné, farbiarske skúšky, farbiarske skúšky duričov a skúšky duričov

14. Ktoré druhy skúšok musí absolvovať farbiar, aby získal kvalifikáciu poľovnej upotrebiteľnosti

Plemená poľovných farbiarov absolvujú predbežné skúšky farbiarov, individuálne skúšky farbiarov a rôzne súťaže. K poľovnej upotrebiteľnosti musí farbiar úspešne absolvovať predbežné skúšky farbiarov. Pritom nie je dôležité, aké známky získal v jednotlivých disciplínach.

15. Kde držíme psa a čomu má zodpovedať výživa psa

Poľovný pes by mal byt držaný po celý rok vonku. K tomu účelu sa zhotoví búda zodpoveda­júca veľkosti psa. Steny búdy sa zatepľujú. V pôdoryse je búda z dvoch častí na zamedzenie prievanu. Búda má vždy drevenú podlahu izolovanú od zeme. Pre chovné suky sa stavajú búdy väčších rozmerov. Búda musí mať odnímateľnú strechu za účelom prístupu do koterca pri kontrole psa, šteniec, dezinfekcii a podobne. Búda sa umiestňuje vo voliére, alebo v ohrade. Výživa psa musí zodpovedať plemenu, veku, pohlaviu. Pri výžive sa nesmie zabudnúť, že pes je šelma a v strave nesmie chýbať mäsitá potrava. Mäso a mäsové výrobky musia predstavovať základ výživy psa. Niektoré potraviny rastlinného pôvodu sú pre psa nestráviteľné (zemiaky, strukoviny), Štence prikrmujeme od 3-4 týždňa. Podávame im mlieko, krupicu, vajcia, ovsené vločky a podobne. Neskôr pridávame uvarené mäso. Od 8 týždňa môžeme štence od matky odstaviť. V tom čase ich kŕmime trikrát za deň.
Neskôr stačí psa nakŕmiť dva razy za deň. Dospelému psovi podávame stravu raz za deň. Objem stravy riadime kalorickým výdajom psa. V čase intenzívneho výcviku a v čase poľovačiek býva strava bohatšia. Vo výžive nezabúdame na minerálne látky, vitamíny a liečivá.

16. Vymenujte plemená farbiarov, aké je ich použitie v poľovníctve, ktoré druhy skúšok môžu absolvovať

Z farbiarov poznáme tri plemená - bavorský farbiar, hannoverský farbiar a anglický farbiar (Bloodhound).
Farbiare môžu absolvovať predbežné skúšky farbiarov, individuálne hlavné skúšky farbiarov a súťaže.
Farbiare sú psy Špeciálne cvičené a vedené na dohľadávanie jelenej, danielej, muflónej a diviačej zveri. Výcvik farbiara trvá dlhšie, ako výcvik iných plemien psov. Dospieva o niečo neskôr. Nemal by sa používať na durenie zveri. Od farbiara sa vyžaduje dokonalé chodenie na remeni. Pracovne dospieva ako trojročný.

17. Ktoré skúšky môže absolvovať poľovný sliedič, aby získal poľovnú upotrebiteľnosť

Sliediče musia absolvovať jesenné skúšky, farbiarsku skúšku, alebo lesnú skúšku, aby získal i poľovnú upotrebiteľnosť. Môže absolvovať aj farbiarsku skúšku duriča a skúšky duriča. Pri absolvovaní farbiarskej skúšky získa upotrebiteľnosť na dohľadávku raticovej zveri. Nezíska však všeobecnú upotrebiteľnosť a opačne.

18. Čo je chovateľský a zápisný poriadok SPZ, o čom pojednáva

Chovateľský a zápisný poriadok SPZ je súhrn predpisov, ktorými sa musia riadiť chovateľské kluby (kluby chovateľov psov).
Dnes Slovenský poľovnícky zväz zastrešuje chovateľské kluby nielen poľovníckych ale aj nepoľovníckych plemien psov.
Pojednáva o chove, chovateľovi, majiteľovi, držiteľovi, o náležitostiach chovných psov a súk, podmienkach párenia, o plemennej knihe, vývoze psov a podobne.
Chovateľský a zápisný poriadok SPZ je základnou normou pre chov plemien psov začlene­ných do SPZ.

19. Vymenujte a popíšte najznámejšie plemená duričov, aké je ich použitie v poľovníctve, aké druhy skúšok môžu absolvovať

Plemená duričov sú: slovenský kopov, štajerský kopov, jazvečíkovitý durič, poľský durič (ogar), baset, bígl, rusko-európska lajka, karelský medvedí pes, ruský durič.
Duriče môžu absolvovať skúšky duričov, farbiarske skúšky a farbiarske skúšky duričov.
Slovenský kopov môže absolvovať okrem uvedených skúšok i všetky druhy skúšok pre malé plemená okrem brlohárskych a môže absolvovať aj predbežné skúšky farbiarov.
Najbežnejšími sú: slovenský kopov, jazvečíkovitý durič, štajerský durič, novšie sa stretávame s basetom, karelským medvedím psom a lajkami.
V poľovníctve sa používajú pri spoločných poľovačkách na diviačiu zver z dôvodu vytrvalosti, ostrosti, hlasitosti a výbornej orientácie. Dajú sa využiť aj na dohľadávku veľkej raticovej zveri.
Slovenský kopov má nižšie nohy, je Čiernej farby, na hlave, končatinách a krku má hnedé znaky. Biele znaky sú neprípustné.
Jazvečíkovitý durič má nízke nohy, má žltú až červenú alebo čiernu srsť s pálením, s hnedými odznakmi na končatinách, hlave a krku.
Štajerský durič má silnejšiu kostru ako slovenský kopov. Jeho srsť je vždy červená s primiešaninou čiernej.
Baset pochádza z Francúzska. Je nízkonohý s nápadne dlhými ušnicami a vrásčitou kožou na hlave. Je ťažkopádny.
Lajky sú na vyšších nohách sivohnedého zafarbenia. Ušnice nosia vzpriamené. Chvost majú zatočený dohora. Šľachtené boli na lov kožušinovej zveri.

20. Čo je preukaz o pôvode psa, čo obsahuje, kto v ňom môže robiť záznamy, čo s ním treba urobiť, ak pes uhynie alebo sa stratí

Preukaz o pôvode psa (rodokmeň) je úradný doklad, ktorý sa vystavuje Čistokrvnému psovi, ktoré chovateľ prihlási do plemennej knihy do 30 dní po narodení. Bez preukazu o pôvode psa nie je pes považovaný za čistokrvného. Preukaz o pôvode psa vydáva Slovenský poľovnícky zväz. Podpisuje ho aj chovateľ. Obsahuje prehľad o štyroch generáciách predkov psa, jeho meno, názov chovnej stanice, dáta narodenia psa, Číslo pod akým je zapísaný v plemennej knihe, farebné znaky psa, obsahuje záznamy o vykonaných skúškach, výstavách, veterinárnych zása­hoch, ako i zmeny majiteľa. Záznamy v ňom robí Slovenský poľovnícky zväz, hlavný rozhodca a veterinárny lekár. Majiteľ, ani chovateľ psa nie je oprávnený robiť v ňom záznamy. Pri úhyne, alebo strate psa, či strate preukazu o pôvode psa sa tieto skutočnosti nahlasujú kancelárii Slovenského poľovníckeho zväzu. Do preukazu o pôvode psa sa zaznamenávajú aj také skutočnosti, ak sa zistí, že pes je načínač, alebo zahrabávač. Takýto pes nesmie byť pripustený do chovu.

21. Kto riadi chov jednotlivých plemien poľovných psov

Chov jednotlivých plemien psov riadia chovateľské kluby, napríklad: Klub chovateľov sloven­ského hrubosrstého stavača, alebo Klub chovateľov jazvečíkov a podobne. Kluby sú na Sloven­sku zastrešené jednou organizáciou a to je Slovenská kynologická jednota, ktorá je začlenená do Slovenského poľovníckeho zväzu. Je to z toho dôvodu, že medzinárodná kynologická únia FCI akceptuje z každého štátu iba jedného zástupcu vnútroštátnych kynologických organizácií. Kluby riadia organizačný chod klubu, hlavne chov psov, plemenitbu, skúšky, súťaže, memoriály, výstavy, zvody a podobne.

22. Ktoré skúšky musí absolvovať durič, aby získal poľovnú upotrebiteľnosť

Durič môže absolvovať skúšky duričov, farbiarske skúšky a farbiarske skúšky duriča. Poľovnú upotrebiteľnosť pre spoločné poľovačky na diviačiu zver získa po úspešnom absolvovaní duričských skúšok. Po absolvovaní farbiarskej skúšky získa iba použiteľnosť na dohľadávku príslušného druhu raticovej zveri

23. Vymenujte povinnosti užívateľa poľovného revíru uložené Pokynmi Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 126/1998-700 z 24.4. 1998 o používaní, kvalifikácií a počte poľovne upotrebiteľných psov v poľovných revíroch

Táto vyhláška má názov: Úprava MPVž SR o poľovne upotrebiteľných a poľovných psoch Vyhláška hovorí o povinnostiach užívateľa poľovného revíru. Bola doplnená úpravou MPVž SR z roku 1981 a 1982. Užívateľ poľovného revíru je povinný používať pri výkone práva poľovníctva poľovne upotrebiteľného psa a zabezpečiť ich dostatok. Vyhláška cituje, pre ktoré poľovné revíry sa predpisuje aký počet poľovne upotrebiteľných psov, podľa toho či sa jedná o revíry poľné, lesné, s lovom raticovej, alebo malej zveri. Vo vyhláške sa hovorí, kto a kde zabezpečuje chov a výcvik poľovne upotrebiteľných psov, kto zabezpečuje odborný rast členov poľovníckych zväzov v oblasti poľovníckej kynológie a kto vedie evidenciu poľovne upotrebiteľných psov. Rozdiel medzi poľovným psom a psom poľovne upotrebiteľným spočíva v tom, že poľovným psom je pes príslušného čistokrvného plemena, ktoré bolo medzinárodnou kynologickou organi­záciou FCI uznané príslušnej krajine za poľovnícke plemeno. Na to, aby bol pes poľovným psom, stačí preukaz o pôvode psa. Pes poľovne upotrebiteľný je pes, ktorý úspešne absolvoval niektorú zo skúšok, ktorá podmieňuje poľovnú upotrebiteľnosť psa.

24. V akom veku treba začať s výcvikom psa, aké pomôcky sa pri výcviku používajú

Nie každé plemeno psa fyzicky a mentálne dospieva v rovnakom veku. S prihliadnutím n a túto skutočnosť pristupujeme k výcviku psa. Niektoré psy (stavače, sliediče) dospievajú skôr, iné (jazvečíky, farbiare) neskôr. Sliediče začíname cvičiť ako 3-4 mesačné, stavače ako 6-8 mesačné. Začíname s výcvikom v poslušnosti, v uzavretom priestore (miestnosť, dvor). Psa naučíme vodenie na remeni a povely sadni a k zemi (ľahni). Potom pristúpime k učeniu psa prinášať. Keď naučíme psa prinášať, učíme ho povelom - vydrž (odloženie), k výcviku v preskakovaní, k pokoju po výstrele, vodíme ho na remeni do poľovného revíru a učíme ho posliedke. Neskôr ho učíme práci na stope, dohľadávke, hláseniu, oznamovaniu a ostatným disciplínam, ktoré musí pes ovládať. K výcviku používame pomôcky, ako rôzne druhy signalizačných pomôcok (píšťalky), vodiacich remeňov, rôzne druhy obojkov, kozlíky a iné. Podľa povahy a tvrdosti psa používame donucovacie prostriedky.

25. Popíšte, ktoré vnútorné parazity sa u psa najčastejšie vyskytujú, ako sa pes nimi najčastejšie nakazí, ako možno zamedziť napadnutiu psa týmito parazitmi, spôsob liečenia nakazeného psa

Medzi najčastejšie sa vyskytujúce invázne parazitárne ochorenia psov patrí ochorenie spôso­bené cicavicou - Opistorchóza - vývoj má vo vodných slimákoch (medzihostiteľ), rozširuje sa výkalmi, napáda domáce mäsožravce aj človeka Ďalšie ochorenie spôsobené cicavicou, ktoré sa vyskytuje u psov je dikrocelióza. Zrelá trematóda žije v žlčovodoch. Z pásomníc je totenióza, dospelá parazituje v tenkom čreve mäsožravcov a ich vývoj prebieha cez zajace a králiky. U psa poznáme napadnutie podľa toho, že pes sa šúcha zadkom po zemi a tak sa zbavuje vychádzajúcich článkov s vajíčkami. Z ďalších pásomníc je to echinokokóza, mezocestoidóza, dipylidióza a iné Nebezpečným hoci zriedkavým ochorením vnútrosvalových parazitov je trichinelóza. Pľúcnu červivosť psov spôsobuje nematóda Orenosoma vulpes. Častá je škrkavka psov - toxokaróza a iné druhy hlíst. Parazitózam vnútorných orgánov predchádzame čistotou prostredia, v ktorom psa chováme. Najmä odstraňovanie trusu z ohrady, zabraňujeme, aby pes požieral trus iných zvierat, vnútor­nosti iných zvierat, zdochliny, surové mäso neznámeho pôvodu a podobne. Pri výskyte vnútor­ných parazitov podávame účinné antihelmintiká podľa rady veterinárneho lekára.

26. Vymenujte a popíšte plemená maďarských stavačov, aké je ich použitie v poľovníctve

Medzi plemená maďarských stavačov patria: maďarský hladkosrstý stavač a maďarský hrubosrstý stavač.
Maďarský hladkosrstý stavač patrí medzi krátkosrsté plemená. Má sýtožltú farbu. Biele odznaky sú prípustné, ale v chove nie sú žiaduce. Má dobré vlastnosti, ale je chúlostivý na zimu.
Maďarský hrubosrstý stavač má hrubšiu srsť a patrí medzi hrubosrsté stavače. Má rovnako vynikajúce vlastnosti. Farbu má jednofarebne žltú, alebo žemľovú.
Maďarské stavače (vyžly) sa používajú pri poľnej práci. Vhodné sú aj pre začiatočníkov. Uplatnia sa pri individuálnych i kolektívnych poľovačkách na malú zver.

27. Čo viete o psinke, ako sa pes nakazí a ako sa lieči

Psinka je infekčné vírusové ochorenie mäsožravcov. Často napáda chovy psov. Prejavuje sa zápalom dýchacích a tráviacich ústrojov, poruchami centrálneho nervového systému a zmenami na koží. Vírus sa nachádza vo všetkých telových tekutinách. Psinka máva veľmi rýchly priebeh. Inkubačná doba býva 3 až 7 dní. Psinka je nákazlivé ochorenie, preto proti nej vakcinujeme už štence od 3 mesiacov. Po troch mesiacoch vakcináciu opakujeme a preočkovávame každý rok. Za formu psinky sa považuje tvrdnutie labiek {najmä u stavačov) - infekčná hyperkeratóza psov. Niektoré zvieratá majú vrodenú imunitu. Mláďatá od imúnnych matiek získavajú pasívnu imunitu. Per akútna forma sa vyznačuje vysokou horúčkou a po 2-3 dňoch končí smrťou psa. Niektoré formy psinky možno liečiť.

28. Čo je to plemená kniha psov. Koľko organizácií v SR vedie plemenné knihy psov, ktoré sú to organizácie

Plemenná kniha je kniha, ktorá slúži na evidenciu všetkých čistokrvných psov poľovných plemien Plemenná kniha sa vedie v ústredí (kancelárii) Slovenského poľovníckeho zväzu a zaznamenávajú sa do nej všetky údaje o čistokrvných psoch plemien, ktoré Slovenský poľovnícky zväz zastrešuje. Záznam sa začína zápisom šteniec, ktoré prihlasuje chovateľ - majiteľ chovnej stanice s preukázaním dokladov o rodičoch šteniec. Plemenná kniha sa vedie podľa vyhlášky MPVž SR z 8. 10. 1976 O poľovných a poľovne upotrebiteľných psoch. Ministerstvo pôdohospodárstva SR poverilo vedením plemennej knihy Slovenský poľovnícky zväz. Súčasťou plemennej knihy je kartotéka chovných staníc, kartotéka, chovateľa, kartotéka chovných psov a chovných súk, evidencia všestranných psov, evidencia psov, ktorí získali titul brlohár, evidencia psov, ktorí získali kvalifikáciu pre titul diviačiar. O plemennej knihe pojednáva článok VIII. Chovateľského a zápisného poriadku SPZ.

29. Popíšte jednotlivé plemená hrubosrstých stavačov, ktoré chovateľské kluby riadia ich chov

Medzi hrubosrsté stavače patria: slovenský hrubosrstý stavač, nemecký drôtosrstý stavač, český fúzač, pudel pointer, grifón a maďarský hrubosrstý stavač. Hrubosrsté stavače sú vytrvalé, ostré a odolné plemená, nenáchylné na choroby a odolné voči chladu. Sú hrubšej kostry Niektoré z nich sa vyznačujú ostrým fúzom. Vyznačujú sa výrazným obočím, väčšinou sú hnedej farby so svetlejšími fľakmi a platňami. Ich chov riadi a usmerňuje klub hrubosrstých stavačov príslušného plemena.

30. Čo viete o chorobách srsti a kože, popíšte ich príznaky, ako sa liečia

Vypadávanie srsti je choroba, ktorá sa prejavuje čiastočným, alebo úplným vypadávaním srsti. Jej príčinou býva väčšinou nesprávna strava, s nedostatkom vitamínov A,B,E a kyseliny nikotíno­vej. Vypadávanie srsti môže spôsobiť aj švola psia - malofagóza. Častým a nepríjemným ochorením, ktoré spôsobuje vypadávanie chlpov je svrab, čiže prašivina. Je to parazitárne ochorenie spôsobené záložkou svrabovou. Poruchy osrstenia a ochorenie kože sa vyskytujú aj pri niektorých formách psinky, hormonálnych poruchách a v dôsledku nesprávnej výživy. Stanovenie príčiny ochorenia a spôsob liečby ponecháme na odborného veterinárneho lekára.

31. Ktoré chyby vylučujú psa z možností ocenenia na výstave

Pes sa do chovu zaraduje, iba ak zodpovedá Štandardu. Z výstavy sú vylúčené psy, ktoré nezodpovedajú exteriérom, nedosahujú predpísanú výšku, sú nízke alebo vysoké, majú vysokú hmotnosť.
Pri neštandardnej farbe srsti, pri nespustení a znetvorení semenníkov do mieška (kryptorchizmus), pri stočení delenej mihalnice von (entropium), pri otvorenom oku, pri nesprávnom skuse (retruzia, protruzia).
Podmienkou pre vylúčenie z ocenenia sú aj:
- všetky chyby chvosta,
- psi choré alebo podozrivé z nemoci, zmrzačené,
- suky vo vyššom štádiu oplodnenosti a suky ktoré sa honcujú, suky dojčiace, alebo v
sprievode svojich šteniec.
Z výstav sa vylučujú aj psy, ktoré nemajú doklady o očkovaní proti besnote a psinke.

32. Popíšte slovenského hrubosrstého stavača, aké je jeho použitie v poľovníctve

Je to slovenské plemeno stavača. Vznikol krížením českého fúzača, weimarského stavača, nemeckého drôtosrstého stavača a pudel pointra. Od roku 1955 bol vedený v plemenné] knihe ako weimarský hrubosrstý stavač. Plemeno šľachtil Koloman Slimák, ktorý viedol plemennú knihu. Nakoľko klub chovateľov weimarských stavačov Nemecka neuznal weimarského hrubo­srstého stavača, bolo toto plemeno vyhlásené a uznané za slovenského hrubosrstého stavača.
Je to všestranne použiteľné plemeno s dobrým hľadaním, prinášaním, ostré na škodlivú zver. Je dobrý vodar a hlasitý na stope. Je sivý, svetlejšieho, alebo tmavšieho odtieňa. Za plemeno je uznaný od roku 1983. Kohútikova výška psa je 600-680 mm a suky 560-650 mm.

33. O akom psovi hovoríme, že je načínač, o akom, že je zahrabávač, uveďte spôsoby nápravy takýchto psov

Načínač i zahrabávač sú vážne dedičné chyby psov, ktorým sa pes iba ťažko odúča. Ak sa zistia, zapíšu sa do preukazu o pôvode psa a pes nesmie byť zaradený do chovu.
Načínač je pes, ktorý po úspešnej dohľadávke zver začne žrať.
Zahrabávač je pes, ktorý po dohľadaní zveri túto zahrabe, alebo ju inak ukryje.
Psa od týchto zdedených vlastností odučíme tak, že ho neustále kontrolujeme a nespúšťame ho z dohľadu. Nedovolíme mu hrabať a žrať surovú mäsitú potravu, najmä z diviny.
Týchto zlých vlastností sa pes iba zriedkakedy zbaví.

34. Vymenujte a popíšte jednotlivé plemená dlhosrstých stavačov, aké je ich použitie v poľovníctve

Dlhosrstými plemenami stavačov sú: anglický seter, írsky seter, škótsky seter, nemecký dlhosrstý stavač, veľký múnsterlandský stavač, malý múnsterlandský stavač a weimarský dlho-srstý stavač.
Anglický seter má základnú farbu bielu, s menšími, alebo väčšími škvrnami.
írsky seter je mahagónovej farby, bez fľakov.
Škótsky seter má srsť čiernu, s Červenými odznakmi na hlave, krku, chvoste a končatinách.
Nemecký dlhosrstý stavač je hnedý, alebo hnedo-biely.
Veľký múnsterlandský stavač je podobný nemeckému dlhosrstému stavačovi, ale zafarbenie má čierno-biele, nie hnedobiele, ako predošlý.
Malý munsterlandský stavač sa od predošlých plemien líši veľkosťou, od ktorých je zreteľne najmenší. Zafarbenie srsti má hnedobiele.
Všetky plemená dlhosrstých stavačov sú použiteľné na poľnú i lesnú prácu. Vhodné sú na individuálne i kolektívne poľovačky na malú zver, na vodnú prácu i na dohľadávku raticovej zveri. Majú špecifické odlišné vlastnosti, podľa toho, načo boli šľachtené. Anglické plemená sú typické ďalekým hľadaním, pevným vystavovaním, ostrosťou pri škodlivej zveri. Kontinentálne plemená sú lepšími prinášačmi, dobrými stopármi a s kratším, ale praktickejším vystavovaním. Anglické plemená sú typické priznávaním (sekundovaním). Je to situácia, keď pri práci vo dvojici pes, ktorý zver nezvetrí zostane stáť pri vystavovaní svojho druha.
Malý munsterlandský stavač je vhodný aj pre chovateľov, ktorí majú obmedzené priestorové možnosti.

35. Vymenujte a popíšte jednotlivé plemená krátkosrstých stavačov, aké je ich použitie v poľovníctve

Krátkosrsté stavače sú pointer, nemecký krátkosrstý stavač, maďarský hladkosrstý stavač (vyžla), weimarský stavač.
Pointer má základnú farbu bielu, s menšími, alebo väčšími Čiernymi, hnedými alebo žltými fľakmi. Na rozdiel od kontinentálnych krátkosrstých stavačov sa pointrovi chvost neskracuje.
Nemecký krátkosrstý stavač je hnedý, alebo hnedobiely (beloš, strakoš).
Weimarský stavač je myšovošedý, bez farebných znakov.
Maďarský drôtosrstý stavač je farby žltej, bez farebných znakov.
V poľovníctve sú všestranne použiteľné. Majú veľmi dobré čuchové vlastnosti, sú vytrvalé, dobre hľadajú, vystavujú, prinášajú, sú dobré vodárne, ako aj na stope. Dajú sa použiť na individuálnej aj kolektívnej poľovačke na malú zver ako aj na dohľadávku raticovej zveri.

36. Popíšte jazvečíky, aké je ich použitie v poľovníctve, ktoré druhy skúšok môže absolvovať

Jazvečíky sú najpočetnejšou skupinou brlohárov a patria medzi najstaršie plemena poľovných psov. Ich pôvod siaha do XV. storočia. Majú vlohy pre prácu pod zemou, aj pre povrchovú prácu.
Jazvečíky sú krátkosrsté, hrubosrsté aj dlhosrsté. Chovajú sa v troch veľkostiach: štandardnej, trpasličej a králičej.
Jazvečíky sú prevažne jednofarebné. Sú červené, alebo Červené s čiernou prímesou, čierne, biele, alebo hnedé.
Jazvečíky majú telo dlhé, nízke s krátkymi nohami. Majú tvrdú srditú povahu. Sú odvážne a v práci vytrvalé.
Jazvečíky môžu absolvovať skúšky vlôh, jesenné skúšky, farbiarske skúšky, duričské skúšky, všestranné skúšky, skúšky v brlohovaní, lesné skúšky a farbiarske skúšky duričov. Skúšky v brlohovaní sa konajú v umelom brlohu

37. Vysvetlite rozdiel medzi vrodenými a získanými vlastnosťami psa, akú má význam ostrosť psa pri praktickom použití v poľovníctve

Vrodené vlastnosti sú vlastnosti, ktoré pes zdedil po svojich bližších, alebo vzdialenejších predkoch. Je to napríklad záujem o stopu, záujem o nosenie zveri, záujem o štvanie zveri, hlasitosť na teplej stope, hlasitosť pri zhasnutej zveri a podobne. Získané vlastnosti sú vlastnosti, ktoré pes získal životnými skúsenosťami, alebo pôsobením cvičiteľa, ako je správanie sa pri posliedke, správne prinášanie zveri, práca pri hľadaní, oznamo­vanie, dohľadanej zhasnutej zveri a podobne. Ostrosť psa patrí medzi vlastnosti vrodené a výcvikom sadá iba čiastočne ovplyvniť. Ostrosťou sa myslí najmä vytrvalosť a odvaha pri prenasledovaní zveri {škodlivej zveri) a pri jej zadržaní. Robí sa aj skúška z ostrosti, ktorá patrí medzi špeciálne skúšky a robí sa s vylúčením verejnosti. Ostrosť psa má v praktickom poľovníckom živote značný význam. Ostrý pes často dokáže zadržať napríklad postreleného, ale aj neporaneného diviaka do príchodu poľovníka, dokáže zadržať a zneškodniť niektoré druhy dravej srstnatej zveri, alebo túlavé mačky.

38. Ako sa volá strešná organizácia slovenskej kynológie, kto sú jej členovia, aké má poslanie

Rozdelením Česko- Slovenska bola v SR založená Slovenská kynologická jednota /SKJ/ v Bratislave 12. marca 1993.  Do FCI bola prijatá v júni 1994 a za riadneho člena 9. júna 1997. Zastrešuje na Slovensku chov výcvik  psov. Pri SPZ pracuje niekoľko záujmových klubov. Najvýznamnejšie sú kluby chovateľov jednotlivých plemien psov. Ich činnosť usmerňuje kynologická rada SPZ. Jej predseda je zároveň členom Rady a Prezídia SPZ.

39. Vymenujte a popíšte najznámejšie plemená teriérov, aké je ich použitie v poľovníctve, ktoré druhy skúšok môžu absolvovať

Medzi teriérov patria: hladkosrstý foxteriér, hrubosrstý foxteriér, nemecký poľovný teriér, waleský teriér, írsky teriér, buldogovitý teriér a český teriér.
Teriéry sú plemená brlohárov.
U teriérov sa chvost skracuje na jednu tretinu dĺžky. Foxteriér má vždy základnú farbu bielu s väčšími, či menšími čiernymi, sivými, alebo žltými škvrnami.
Nemecký poľovný teriér (jagteriér) má srsť čiernej farby s hnedými odznakmi. Môže byť aj hnedý, alebo hnedosivý, ale nesmie mať biele znaky, Waleský teriér má srsť farby triesivočervenej, sedlo má čierne. Biele fľaky nie sú prípustné.
írsky teriér má silnejšiu kostru, pre ktorú sa menej hodina prácu pod zemou Je však výborným duričom. Farba srsti je červená, bez bielych fľakov
Bulteriér má širokú farebnú škálu so základnou bielou farbou.
Český teriér postavou pripomína jazvečíka. Farba srsti je pieskovožltá rôznych odtieňov. Biele fľaky sú prípustné.
Teriéry môžu absolvovať skúšky vlôh, jesenné skúšky, lesné skúšky, duričské skúšky, vše­stranné skúšky, brlohárske skúšky a farbiarske skúšky duričov.
Teriéry sú plemená psov, ktoré sa hodia na prácu v brlohu a rovnako aj na prácu na povrchu. Sú z nich dobré duriče - na durenie diviačej zveri a dajú sa vycvičiť na dohľadávku raticovej zveri.

40. V ktorom veku pes vymieňa zuby a aké zhryzy a anomálie chrupu psa poznáte

V chrupe psa je 42 zubov. V mliečnom chrupe psa je 28 zubov. Zuby mliečneho chrupu začínajú psovi rásť v troch týždňoch veku. Všetky zuby mliečneho chrupu psa ukončia svoj vývoj vo veku 52 až 100 dní. Ako prvé z trvalého chrupu začnú rásť prvé črenové zuby hornej čeľuste, vo veku asi 105 dní a o 5 dní neskôr prvé črenové zuby spodnej čeľuste. Vo veku asi 147 dní sa objavia očné zuby trvalého chrupu. Vo veku asi 8 mesiacov je vývoj trvalého chrupu ukončený. Zhryz a anomálie chrupu ovplyvňujú zaradenie psa do chovu. Zhryz sa pripúšťa nožnicový alebo kliešťový. Podhryz a predhryz sa nepripúšťa. Pes musí mať kompletne vyvinutý chrup. Absencia niektorého zuba vyraďuje psa z chovu. Najčastejšie absentujú prvé a druhé črenovce, ako i druhé a tretie stoličky .
Obr. 3 - typy chrupov psa:
1  - chrup kliešťový, keď sa hroty spodných rezákov dotýkajú hrotov vrchných rezákov
2 - chrup nožnicový, hroty spodných rezákov sa dotýkajú zadnej plochy horných rezákov 3- podhryz (kaprí chrup), sánka je kratšia ako čeľusť
4 - predhryz, sánka je dlhšia ako čeľusť
Teriéry sú plemená psov, ktoré sa hodia na prácu v brlohu a rovnako aj na prácu na povrchu. Sú z nich dobré duriče - na durenie diviačej zveri a dajú sa vycvičiť na dohľadávku raticovej zveri.

41. Vymenujte a popíšte jednotlivé plemená setrov, aké je ich použitie v poľovníctve, aký je rozdiel v ich spôsobe práce oproti kontinentálnym stavačom

Setre sú dlhosrsté anglické plemená poľovných stavačov. Patri sem anglický stavač, ktorý je biely s hnedými, čiernymi, alebo žltými fľakmi. Jednofarebné anglické setre nezodpovedajú štandardu. Uznávajú sa aj trojfarebné. Írsky seter je jednofarebne mahagónový až červený. Fľakované jedince sa z chovu vyraďujú. Škótsky seter (Gordonov seter) je čierny, s mahagónovou kresbou na hlave, hrdle, chvoste a nohách. Od predošlých je mohutnejšej kostry. Dlhosrstým stavačom sa chvosty neskracujú. V poľovníctve sú všestranne použiteľné. Vyznačujú sa najjemnejším Čuchom zo všetkých plemien stavačov Šľachtené boli na hľadanie zveri. Výborne hľadajú, pevne vystavujú, elegantne postupujú. Sú ostré na dravú zver. Sú dobré vodáre. K prinášaniu ich treba cvičiť. Na rozdiel od kontinentálnych stavačov sú v hľadaní viditeľne rýchlejšie, hľadajú na ďaleko, pri hľadaní vo dvojici ak jeden pes vystavuje, druhý zostane stáť (sekunduje).

42. Ako zaobchádzame so stavačom, resp. Iným plemenom na spoločných poľovačkách na malú zver

Na spoločnej poľovačke sa zúročuje úsilie vodiča pri výcviku poľovného psa. Pes musí byť kľudný, ovládateľný, musí bezodkladne a rýchlo reagovať na povely vodiča. Psa nemožno nechať voľne pobiehať. Na spoločnej poľovačke pes musí prezentovať iba pracovný výkon. Počas prestávok je pes odložený, alebo s vodičom na vodítku. Každý vodič dbá o to, aby nedochádzalo ku konfliktom medzi psami pri poranenej, alebo zastrelenej zveri. Zvlášť pri ostrých psoch sa nesmie vypúšťať na prinesenie zveri pes, ak už iný pes za zverou beží, alebo ju prináša. Zásadne so psom nechodíme do výradu, ani do bezprostrednej blízkosti ulovenej zveri. Na spoločných poľovačkách psa necvičíme, teda zver mu nepohadzujeme a podobne.

43. Čo je všestranný pes, aký je jeho význam pre poľovníctvo, aké skúšky musí absolvovať, aby získal všestrannú kvalifikáciu, ktoré plemená môžu získať všestrannosť

Všestranný pes je pes, ktorý absolvoval všestranné skúšky, Všestranné skúšky môžu absol­vovať stavače, sliediče, jazvečíky a teriéry. Sú to skúšky, na ktorých sa preukáže všestranná použiteľnosť psa, pri práci v poli, v lese, ostrosť pri škodlivej a dravej zveri, vodná práca, práca pri nadhánke, práca na stope, dohľadávka raticovej zveri. Získanie všestrannosti psa sa zapisuje do preukazu o pôvode psa.

44. Čo je to Medzinárodná kynologická organizácia (FCI), kto zastupuje SR v tejto organizácii

FCI je medzinárodná kynologická federácia. Založená bola v r.1911. Sídlo má v Bruseli. Slovensko v nej zastupuje Slovenská kynologická jednota. Do roku 1993 zastupoval slovenskú kynológiu Slovenský poľovnícky zväz. Pred rozpadom ČSFR Federálny výbor poľovníckych zväzov ČSFR (ČSSR, ČSR).

45. Ktoré plemená poľovných psov sa používajú na spoločných poľovačkách na malú zver, absolvovanie ktorých oprávňuje používať psy jednotlivých plemien na týchto poľovačkách

Pri poľovačkách na malú zver sa používajú: všetky plemená stavačov, všetky plemená sliedičov, všetky plemená jazvečíkov a teriérov. Aby mohol byť pes použitý pri poľovačkách na malú zver musí mať absolvované: jesenné skúšky, všestranné skúšky, lesné skúšky. Po absolvovaní týchto skúšok je pes považovaný za poľovne upotrebiteľného. Absolvovaním ďalších skúšok, prípadne s vyššou náročnosťou len zvyšuje kvalifikáciu a hodnotu psa.

Autor: studak26, Zdroj: http://www.zones.sk/studentske-prace/biologia/5738-polovnicka-kynologia/