Štát okrem nariadení a povinností poskytol poľovníkom aj reálnu pomoc - odovzdal do užívania už viac ako 200 chladiarenských zariadení

Od 21. augusta 2019, kedy boli poľovníkom poskytnuté prvé chladiarenské zariadenia v okrese Trebišov, sme po ôsmych týždňoch nepretržitej dodávky rozdistribuovali  boxy do viac ako 200 poľovných revírov. Užívatelia revírov, ktorí ohlásili svoj záujem pred verejným obstarávaním začiatkom tohto roku, sa už dočkali v okresoch Trebišov, Michalovce, Sobrance, Košice-mesto, Košice-okolie a Rožňava. 10. októbra sme začali s distribúciou pre  okres Rimavská Sobota a nasledovať budú okresy Revúca, Gelnica, Lučenec, Poltár, Veľký Krtíš. Vzhľadom na nutnosť plnenia prísnych veterinárnych opatrení v infikovanej a nárazníkovej zóne budú dodané i do okresov Snina, Humenné a Vranov nad Topľou a následne do okresov Krupina, Levice, a pod. Chladiarenské zariadenia poľovníkom slúžia na uskladnenie ulovenej zveri a jej častí do príchodu výsledkov vzoriek na AMO.

Otázka ako pomôcť poľovníkom, bola nastolená už v roku 2014 v Paríži na základe spolupráce Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE) a Medzinárodnej rady pre poľovníctvo a ochranu zveri (CIC). Následne SPK spolu s ŠVPS SR a MP a RV SR zorganizovala koncom roka 2017 medzinárodnú konferenciu k AMO. Jedným zo záverov konferencie bola i potreba pomoci pri napĺňaní veterinárnych preventívnych opatrení. Agrorezortu sa v roku 2018 podarilo získať zo štátneho rozpočtu finančné zdroje, z ktorých časť bola použitá na zabezpečenie 595 chladiarenských zariadení pre užívateľov poľovných revírov v nárazníkových zónach  Závery konferencie podporili aj poľnohospodári z SPPK a Zväz chovateľov ošípaných. Koordináciou ich dodávky je poverená Slovenská poľovnícka komora v úzkej spolupráci so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR, ktorá je majiteľom zariadení a poľovníkom ich poskytla do užívania na dobu 4 rokov.

Každej jednej dodávke v jednotlivých okresoch predchádza porada štatutárnych zástupcov užívateľov poľovných revírov za účasti poverených osôb kancelárie SPK a ŠVPS SR. Zástupcovia sú na poradách oboznámení s nevyhnutnosťou poskytnutia presných údajov do zmlúv a preberacích protokolov, spôsobu bezpečného zloženia a prevzatia boxov a v neposlednom rade potreby komunikácie s obvodnou poľovníckou komorou v mieste ich pôsobiska.

 

Tlačová správa - 200 chladiarenských zariadení, 12.10.2019

 

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/amo/aktualne-spravy-slovensko/1801-stat-o...